Bạn có thể tìm thấy sự thông thái nào vĩ đại hơn Lòng tốt

“Bạn có thể tìm thấy sự thông thái nào vĩ đại hơn Lòng tốt?”- J.J ROUSSEAU.
Mỗi người có suy nghĩ và thể hiện Lòng tốt khác nhau. Lòng tốt cũng có nhiều trong cuộc sống, nhưng được sống cùng Lòng tốt và chứng kiến Lòng tốt mỗi ngày thì còn hạnh phúc nào hơn!.
Ảnh: Bs Vũ Quang Hưng

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *